کلینیک زیبایی پری سیما

توصیه های قبل از عمل پیوند مو

توصیه های قبل از عمل پیوند مو

توصیه های قبل از عمل پیوند مو، عمل پیوند مو طبیعی جزء اعمال سرپایی محسوب شده و در این عمل بیهوشی عموما اعمال نمی گردد.بزرگترین مشکل داوطلبان این عمل، چگونگی گذران اوقات نسبتاً طولانی عمل می باشد. جهت هر چه آسان تر سپری نمودن این زمان و اجتناب از برخی ناراحتی هایی که ممکن است […]